Обзорно-тематические экскурсии в музее

Абзорныя i тэматычныя экскурсіі Радунскага народнага гістарычна-краязнаўчага музея. 

 1. Зямля нашых продкаў (прысвечана археалагічнаму мінуламу нашага краю).
 2. В.А. Шукевіч - археолаг з Начы.
 3. Археалагічныя помнікі на тэрыторыі Воранаўшчыны.
 4. Першае насельн іц тва нашага краю.
 5. Індаеўрапейцы, балты, славяне на Воранаўшчыне.
 6. Дайноўскае княства (Воранаўская зямля ў сярэднявеччы).
 7. Утварэнне ВКЛ.
 8. Паны i прыгонныя. (Воранаўшчына ў XVI - ХУШ ст. )
 9. Радаслоўныя княжацкіх, баярскіх, шляхецкіх родаў нашага краю ў XIV – XVI ст. (пра што расказваюць фамільныя гербы)
 10. Радунскае стараства ў 14-16 ст.
 11. Брасцянскае стараства ў 16 -18 ст.
 12. Тапанімічная карта Воранаўскага раёна.
 13. З гісторыі населеных пунктаў Воранаўшчыны (12-17 ст).
 14. Царква на Вораўшчыне (12-17 ст).
 15. Архітэктурная спадчына.
 16. Вачыма этнографа (легенды i паданні, абрады i традьщыі нашага краю).
 17. Гарады i мястэчкі нашага краю (16-18 ст).
 18. Невядомая вайна (Вайна Pacii i Рэчы Пас п алітай 1654-1667 г.г.)
 19. Наш край у гады Паўночнай вайны.
 20. Беларуская веска 17-19 ст.
 21. Вайна 1812 года i Беларусь.
 22. Філаматы i філарэты .
 23. Айчына думак паэта . Слова пра Адама Міцкевіча.
 24. Ворана ў шчына ў падзелах 1863 года.
 25. К. I . Падчашынскі - архітэктар з Жырмун.
 26. 3амкі Беларусі.
 27. Т.Нарбут i яго спадчына.
 28. Доктар ф і ласофіі, б а гасло ў я, прафесар батанікі i заалогіі С.Б. Юндзіл i яго спадчына.
 29. Яны працавалі на Воранаўшчыне (старонкі жыцця Ф. Багушэвіча i Я . Карлов іч а ).
 30. Ён нарадзіўся ў Радуні (жыццёвы шлях вядомага беларускага пісьменніка П. Бітэля).
 31. Баль ш эвіч В.М. - рэвалюцыянер, адзін з пачынальнікаў вызваленчага руху на Беларусі i Літве, ура д жэнец Воранаўскага раёна).
 32. Беняконская навукова-даследчая сельскагаспадарчая станцыя, яе ўклад у раз в іццё селекцыйнай навукі.
 33. Генерал Кандратовіч. Старонкі жыцця і дзейнасц і .
 34. Ж ыц цё і дзейнасць вядомага яўрэйскага талмуды ста i гуманіста Рабі Кагана, Ізраіля-Мэйера - Хафец Хайма з Радуні (1859-1933г.г.)
 35. Фамільны герб Сыракомл і.
 36. Генерал Рамановіч i Некрашунскія татары (з гісторыі татарскай супольнасці на Воранаўшчыне).
 37. Воранаўшчына ў часы К астрычніцкай рэвалюцыі i г рамадзянскай вайны.
 38. Наш край у складзе панскай Польшчы.
 39. Уз'яднанне і першыя пераўтварэн н і на Воранаўшчыне (1939-1941г.г.).
 40. Трагічны 1941 год. Акупацыя нашага кра ю .
 41. Партызанскі рух. Падпольная барацьба.
 42. Аперацыя “Багра ты ён". Вызваленне Воранаўшчыны.
 43. 3 руін i папялішчаў.
 44. Супрацьстаянне (аб дзейнасці АК у нашым краі).
 45. Помнікі прыроды і культуры нашага краю.